Algemene voorwaarden Zorgpraktijken.nl

Zorgpraktijken.nl is een platform waar vraag en aanbod van werk voor mensen en partijen in de zorg, gemakkelijk en snel bij elkaar worden gebracht. Zorgpraktijken.nl is dus geen arbeidsbemiddelaar of uitzendorganisatie. Partijen dienen zelf controle uit te oefenen op kwalificaties en het nakomen van de geleverde informative en gemaakte afspraken. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Het Nederlandse recht is van toepassing. Zorgpraktijken.nl is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen partijen die zich vinden via deze site. Zorgpraktijken.nl is door u gevrijwaard van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.


Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Op de inhoud en het beleid van deze sites heeft Zorgpraktijken.nl geen enkele invloed. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van de de site van Zorgpraktijken.nl
Zorgpraktijken.nl promoot de website en dus ook uw registratie; zo kan Zorgpraktijken.nl aan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw registraties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Al deze promoties kunnen (delen van) uw registratiemateriaal bevatten. Zorgpraktijken.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.
 Het is u niet toegestaan de website van Zorgpraktijken.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zorgpraktijken.nl een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn toegestaan tot een maximum van100 registraties. Indien het totale aantal registraties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Zorgpraktijken.nl.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Zorgpraktijken.nl
Zorgpraktijken.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Zorgpraktijken.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Zorgpraktijken.nl, onverminderd het recht van Zorgpraktijken.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Zorgpraktijken.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
• verwijdering van registratie(s) zonder restitutie van het registratietarief,
• schorsing van de registratie,
• beperken van gebruiksfuncties,
• verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:
• registraties waarin geen concreet aanbod wordt gedaan,
• registraties die in een verkeerde groep zijn geplaatst,
• registraties die dubbel zijn geplaatst,
• registraties met een website vermelding,
• registraties waarin verboden of verdachte diensten worden aangeboden,
• registraties die inbreuk maken op rechten van derden,
• gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
• gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Zorgpraktijken.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op registraties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Bindend advies
Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Zorgpraktijken.nl zelf onderneemt om de aan Zorgpraktijken.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Zorgpraktijken.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Zorgpraktijken.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Regels voor het plaatsen van een registratie

Algemeen
• U dient, uitsluitend in de Nederlandse, Duitse of Engelse taal, gegevens te vermelden in de registratietitel en de registratietekst van de vacature of de werkzaamheden die u aanbiedt.
• Plaats uw registratie en uw profiel in de betreffende beroepsgroep.
• Werk uw profiel regelmatig bij, zeker als aan uw vraag (deels) is voldaan.
• Het is niet toegestaan om niet-gepaste foto’s aan de registratie toe te voegen.
• Als u een registratie plaatst, blijft deze staan zolang u dat wenst en u de maandelijkse kosten voldoet. U kunt de registratie verwijderen of (tijdelijk) niet-inzichtelijk maken.

Intellectuele eigendomsrechten
• Teksten, gegevens en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
• Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw registratie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat de vacature heeft of de persoon die het werkaanbod doet.
• Zorgpraktijken.nl is niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor eventuele inbreuk in rechten van merken en beelden door derden.

Vergelijkingen en misleidende teksten
• De titel van uw registratie en profiel mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het aanbod niet goed beschrijven.

Niet toegestane informatie in registratie
• Het is niet toegestaan een registratie en / of profiel te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
• Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een registratie waarin een vacature wordt aangeboden.
• Het is niet toegestaan om een registratie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website.

Informatie over prijs en betaalmethoden in registratie
• Omzetbelasting: Zorgpraktijken.nl brengt Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten.

Betalingsbeleid
• Voor de plaatsing van een registratie bent u niets verschuldigd aan Zorgpraktijken.nl. Uitsluitend bent u een klein bedrag verschuldigd voor het downloaden van contracten; dat geschiedt middels een machtiging Indien betaling niet (tijdig) door Zorgpraktijken.nl wordt ontvangen, behoudt Zorgpraktijken.nl zich het recht voor om de geplaatste registratie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn is Zorgpraktijken.nl gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
• Indien Zorgpraktijken.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan Zorgpraktijken.nl worden vergoed.

Verboden of verdachte objecten en diensten
Zorgpraktijken.nl is een registratiesite die vragers en aanbieders van werk in de zorg samenbrengt. De arbeidsrechtelijke relaties hiervan vinden buiten de site om plaats en Zorgpraktijken.nl is hierbij niet betrokken. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afgesproken werkzaamheden.

Contact
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.